VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rui – dvi­de­šimt

Sau­sio 13-oji Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rui (TIC) yra iš­skir­ti­nė die­na. Tą­dien ne tik pri­si­me­na­mi lais­vės gy­nė­jai, bet ir mi­ni­mas įstai­gos gim­ta­die­nis. Šie­met jis ypa­tin­gas – Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras šven­čia 20-me­tį! Apie pa­sta­rų­jų me­tų aki­vaiz­džius po­ky­čius pa­sa­ko­ja VšĮ Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rius Egi­di­jus Vaš­ke­le­vi­čius:

 

– Mes, Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro šian­die­ni­nė ko­man­da, ga­li­me pa­si­džiaug­ti praė­ju­sių me­tų re­zul­ta­tais, ku­rie tu­rė­tų pri­vers­ti di­džiuo­tis net ir sa­kan­čius, jog Tel­šiams tu­ris­tų ne­rei­kia. 2022-ai­siais įstai­go­je ap­si­lan­kė 41 089 tu­ris­tai iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio ša­lių. Su Že­mai­ti­jos -o pa­gal­ba bu­vo suor­ga­ni­zuo­tos 404 eks­kur­si­jos ir 89 edu­ka­ci­jos. Įs­pū­din­gi skai­čiai, įro­dan­tys, kad to­kių tu­ris­tų srau­tų Tel­šiuo­se dar nė­ra bu­vę nė vie­nais me­tais!

No­rint pa­siek­ti lan­ky­to­jų Tel­šiuo­se skai­čiaus au­gi­mo, be abe­jo­nės, rei­kia pa­plu­šė­ti. Mums tai ru­ti­ni­nė veik­la: pa­ren­gė­me me­džia­gą ir marš­ru­tus 4 te­le­vi­zi­jos lai­doms, ku­rias iš­vy­dę ir il­gai ne­lau­kę tu­ris­tai at­vyks­ta pa­si­sve­čiuo­ti, pa­val­gy­ti ar pa­si­žval­gy­ti mū­sų mies­te ar ra­jo­ne. Apie cent­rą, jo veik­lą, Tel­šius ir Tel­šių ra­jo­ną pa­si­ro­dė net 63 pub­li­ka­ci­jos vie­ti­nė­je ir res­pub­li­ki­nė­je ži­niask­lai­do­je. Iš­lei­do­me ir at­nau­ji­no­me lanks­ti­nu­kus „Tel­šių, Ma­žei­kių, Plun­gės, Rie­ta­vo lan­ky­ti­nos vie­tos: TOP 10“, „Ma­žo­sios Tel­šių mies­to puoš­me­nos“ (lie­tu­vių, ang­lų, ru­sų k.), „Žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do marš­ru­tas: Tel­šiai, Plun­gė, Ma­žei­kiai“, „Tel­šių ra­jo­no TOP 10“, „Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės že­mė­la­pis-lan­ky­ti­ni ob­jek­tai“, ke­le­tą skra­ju­čių, kvie­čian­čių ap­lan­ky­ti Tel­šių mies­te ir ra­jo­ne esan­čius ob­jek­tus. Praė­ju­sią va­sa­rą skel­bė­me nuo­trau­kų kon­kur­są, ska­ti­nan­tį ap­lan­ky­ti TOP 10 lanks­ti­nu­ke pa­žy­mė­tas vie­tas, o Pa­sau­li­nės tu­riz­mo die­nos ren­gi­nio me­tu Že­mai­ti­jos -o ir rė­mė­jų įsteig­tais pri­zais ap­do­va­no­jo­me tris šio žai­di­mo lai­mė­to­jus. Su­kū­rė­me ir iš­lei­do­me 8 nau­jus su­ve­ny­rus, rep­re­zen­tuo­jan­čius Tel­šius ir Že­mai­ti­ją: mag­ne­tu­kus su Že­mai­ti­jos to­te­mu – meš­ka, kup­ri­nę KOKŠ­TA­RA, ke­pu­res, marš­ki­nė­lius, pir­ki­nių mai­še­lius „Tel­šiai“, ra­šik­lius su že­mai­tiš­kais už­ra­šais, se­niū­ni­jų pa­va­di­ni­mais bei Tel­šių sim­bo­li­ka, iš įvai­riau­sių me­džia­gų pa­ga­min­tus mag­ne­tu­kus „Lin­kė­ji­mai iš Tel­šių“, „Tel­šiai“ ir „Telšē“, „Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras“, „Že­mai­ti­ja“ ir Že­mai­tė­jė“, puo­de­lius ir stik­li­nes su Tel­šių sim­bo­li­ka, rak­tų pa­ka­bu­kus, lip­du­kus su Tel­šių sim­bo­li­ka, laik­ro­du­kus, at­vir­laiš­kius ir at­vi­ru­kus, šo­ko­la­dą su šir­din­gais lin­kė­ji­mais iš Tel­šių ir kt. Su­kū­rė­me ir edu­ka­ci­jų. Eks­kur­si­jų me­tu sėk­min­gai pri­tai­ko­me in­te­rak­ty­vius žai­di­mus „Gal­va­su­kis“, „Meš­ka“, „Kiek ta­vy­je meš­kos?“

Ve­dė­me 11 edu­ka­ci­jų Tel­šių bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se, or­ga­ni­za­vo­me „sek­re­tų“ paieš­kas Ar­cheo­lo­gi­jos die­nos pro­ga, su­ren­gė­me jau tra­di­ci­ja tam­pan­tį gran­dio­zi­nį ren­gi­nį, skir­tą Pa­sau­li­nei tu­riz­mo die­nai.

 

Su­lau­kė­me ir dau­gy­bės lan­ky­to­jų pui­kiai ver­ti­na­ma­me mū­sų įkur­ta­me Meš­kų mu­zie­ju­je, o praė­ju­sio se­zo­no me­tu ap­gy­ven­di­no­me net dau­giau kaip 2 000 nau­jų mu­zie­jaus gy­ven­to­jų. Šiuo me­tu tu­ri­me jau per 5 000.

Po Tel­šių mies­tą ir jo apy­lin­kes tu­ris­tus ir mies­to sve­čius ly­di pro­fe­sio­na­lių ir kom­pe­ten­tin­gų gi­dų bū­rys. 18 gi­dų kar­tu su Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro ko­man­da pa­siū­lė 18 nau­jų, iš­skir­ti­nių, marš­ru­tų, is­to­ri­jų ir te­mi­nių eks­kur­si­jų, iš ku­rių ypač daug dė­me­sio su­lau­kė nak­ti­nė eks­kur­si­ja Tel­šių mies­te ir eks­kur­si­ja au­to­mo­bi­liais po Tel­šių ra­jo­ną.

2022 me­tais įgy­ven­di­no­me Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus „EU­RO­PE DI­RECT Tel­šiai“, „Tel­šių se­na­mies­tis – nu­kel­ti sto­gai“ bei „Že­mai­čių eg­za­mi­nas“, ku­rių me­tu nu­fil­muo­tos ir pa­reng­tos 7 vir­tua­lios eks­kur­si­jos po da­lį Tel­šių se­na­mies­čio, pa­reng­ti 7 mo­ko­mie­ji-in­for­ma­ci­niai re­por­ta­žai apie že­mai­čių kal­bą ir že­mai­čių kū­rė­jus, ap­lan­ky­tas į UNES­CO kul­tū­ros pa­vel­do są­ra­šą įtrauk­tas Kul­dy­gos mies­tas Lat­vi­jo­je, su­si­tik­ta su ko­le­go­mis, dir­ban­čiais tu­riz­mo po­li­ti­kos for­ma­vi­mo ir įgy­ven­di­ni­mo sri­ty­se, o pa­tį „Že­mai­čių eg­za­mi­ną“ lai­ky­ti ir pa­si­tik­rin­ti sa­vo ži­nias ga­li kiek­vie­nas iki ki­to eg­za­mi­no, vyk­sian­čio jau 2023 m.

Ti­ki­mės, kad nau­jų idė­jų gims ir atei­ty­je, o iš­skir­ti­niai pro­jek­tai ste­bins ne tik tel­šiš­kius, bet ir mies­to sve­čius.

 

Siek­da­mi kuo pla­čiau skleis­ti ži­nią apie sa­vo veik­lą, iš­skir­ti­nį mū­sų kraš­tą, da­ly­va­vo­me Lie­tu­vos tu­riz­mo fo­ru­me, tarp­tau­ti­nė­je tu­riz­mo pa­ro­do­je „Ad­ven­tur 2022“, 2022 m. Jū­ros šven­tė­je, „Šiau­lių tu­riz­mo gat­vė­je“, pir­mą kar­tą ini­ci­ja­vo­me „Tu­riz­mo alė­jos“ įgy­ven­di­ni­mą Tel­šių mies­to šven­tės me­tu, da­ly­va­vo­me LR fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­zuo­to­je dis­ku­si­jo­je Tel­šiuo­se „Nau­jos 7,5 mlrd. eu­rų in­ves­ti­ci­jos“ ir dau­gy­bė­je ki­tų.

Bend­ra­dar­biau­ja­me su vie­tos vers­li­nin­kais, tei­kian­čiais tu­riz­mo pa­slau­gas, at­lie­ka­me jų pa­slau­gų ste­bė­se­ną, o ant ge­riau­sių ir dau­giau­siai tu­ris­tų su­lau­kian­čių įmo­nių lan­gų ar du­rų pa­lie­ka­me pa­slau­gų ko­ky­bę liu­di­jan­tį ženk­lą „Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras re­ko­men­duo­ja“. Pa­lai­ko­me bei re­mia­me ir vie­tos me­ni­nin­kus, ama­ti­nin­kus, jiems pa­tar­da­mi ar pa­dė­da­mi par­duo­ti jų ran­kų dar­bo ga­mi­nius Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re esan­čio­je su­ve­ny­rų par­duo­tu­vė­je.

O kur dar bend­ra­vi­mas ir bend­ra­dar­bia­vi­mas su par­tne­riais ir bend­ra­min­čiais, su po­li­ti­kais ir vi­suo­me­nės nuo­mo­nės for­muo­to­jais! Kiek­vie­no sa­vo žings­nio, sklei­džiant ži­nią apie Tel­šius ir ra­jo­ną, neį­var­dy­si.

Tai­gi mes jums at­sklei­dė­me tik da­lį sa­vo kas­die­nio dar­bo re­zul­ta­tų. Ką Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras nu­vei­kė, ką pa­sie­kė, kaip priė­mė jus – lan­ky­to­jus ir mies­to sve­čius, ką pa­da­rė, pa­tei­sin­da­mas ar ne­pa­tei­sin­da­mas jū­sų lū­kes­čių, kas jus nu­džiu­gi­no ar nu­ste­bi­no, ga­li­te at­sa­ky­ti tik jūs, ste­bė­da­mi mū­sų veik­lą.

Žymės: 

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti