VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras – re­gio­no ly­de­ris

Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras – re­gio­no ly­de­ris

Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras – re­gio­no ly­de­ris

Pas­ta­ruo­ju me­tu ša­ly­je di­dė­ja įvai­rių tu­ris­ti­nių ob­jek­tų pa­siū­la. Vie­ni į sa­vo kraš­tą vi­lio­ja pa­vel­du, ar­chi­tek­tū­ri­niais sta­ti­niais, ki­ti siū­lo įvai­rias pra­mo­gas, te­mi­nes eks­kur­si­jas, edu­ka­ci­jas, vieš­bu­čius, poil­sį ir pan.

Nors tu­riz­mo se­zo­nas ofi­cia­liai bai­gė­si, ta­čiau Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras dir­ba vi­su pa­jė­gu­mu ir kol kas ne­jau­čia lan­ky­to­jų su­ma­žė­ji­mo, prie­šin­gai – fik­suo­ja jų dau­gė­ji­mą. Šiais me­tais įstai­gą jau ap­lan­kė 39 876 tu­ris­tai – ko­ne dvi­gu­bai dau­giau nei praė­ju­siais me­tais.

Ko­dėl vi­si ke­liai šiais me­tais ve­da į Že­mai­ti­jos ­ti­nę, kas vi­lio­ja tu­ris­tus čia at­vyk­ti ir ko­kios tu­riz­mo nau­jo­vės ra­jo­ne lau­kia ki­tą se­zo­ną, „Tel­šių ŽI­NIOS“ klau­sė Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­riaus Egi­di­jaus Vaš­ke­le­vi­čiaus.

Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ

Sėk­min­gas tu­riz­mo se­zo­nas

Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rius E. Vaš­ke­le­vi­čius tvir­ti­no, jog į Že­mai­ti­jos ­ti­nę la­biau­siai tu­ris­tus vi­lio­ja MEŠ­KOS! Sve­čiai la­bai mėgs­ta skai­čiuo­ti po mū­sų mies­tą iš­si­bars­čiu­sias meš­ku­tes, mėgs­ta jų paieš­kas, su džiaugs­mu ap­lan­ko cent­ro pa­tal­po­se įkur­tą meš­kų mu­zie­jų, o nuo šian­dien už­su­ka ir į „Žvė­rin­čių“, ku­ria­me kaip tik šiuo me­tu sve­čiuo­ja­si dvi meš­ku­tės.

„No­ri­si pa­si­džiaug­ti, kad mū­sų įstai­gos re­zul­ta­tai la­bai ge­ri. Se­zo­nas bai­gė­si, bet veik­la tę­sia­si – eks­kur­si­jos ne­nut­rūks­ta, vis dar dir­ba­me sa­vait­ga­liais. Džiu­gi­na šių me­tų re­zul­ta­tai: 389 eks­kur­si­jos, 39 876 tu­ris­tai – tai dvi­gu­bai dau­giau, nei per­nai bu­vo per vi­sus me­tus. Me­tai dar ne­si­bai­gė, o skai­čiai jau to­kie!“ – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rius.

Šau­ni ko­man­da

Į Tel­šius at­vyks­ta vis dau­giau tu­ris­tų. Di­rek­to­rius tei­gė, jog dėl to rei­kė­jo ne­ma­žai pa­plu­šė­ti. Tai šau­nio­sios Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro ko­man­dos nuo­pel­nas, ak­ty­vus dar­bas so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, bend­ra­dar­bia­vi­mas su gi­dais, vers­lo bend­ruo­me­ne, daug pri­si­dė­jo ži­niask­lai­da.

„Šį se­zo­ną pla­čiai sklei­dė­me ži­nią apie Že­mai­ti­jos ­ti­nę. Nu­fil­ma­vo­me ne­ma­žai te­le­vi­zi­jos lai­dų, ku­rias pa­žiū­rė­ję žmo­nės at­vyks­ta į Tel­šius vis­ko pa­ma­ty­ti“, – kal­bė­jo E. Vaš­ke­le­vi­čius. Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re gau­su li­te­ra­tū­ros, įvai­rių lanks­ti­nu­kų apie Tel­šių ra­jo­ną.

Di­rek­to­rius ge­rų žo­džių ne­gai­li sa­vo ko­man­dai, di­džiuo­ja­si mo­ty­vuo­tais dar­buo­to­jais, sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lais. „Mes vi­si my­li­me ne tik sa­vo dar­bą, mes my­li­me – Tel­šius“, – ti­ki­no pa­šne­ko­vas, su di­de­liu už­si­de­gi­mu pa­sa­ko­da­mas, ko­kias pa­stan­gas ko­lek­ty­vas de­da, kad vi­si pa­jus­tų tu­riz­mo ne­ša­mą nau­dą, kad ne tik tu­ris­tai lai­min­gi iš­va­žiuo­tų ir čia vėl su­grįž­tų, lai­min­gi lik­tų ir juos pa­si­tin­kan­tys mū­sų ra­jo­no vers­lai. Tai nau­din­ga vi­siems. At­vy­kę sve­čiai eis pa­val­gy­ti, už­si­sa­kys gi­dą, lan­kys ob­jek­tus, iš­gers ka­vos, va­ži­nė­sis po ra­jo­ną, liks nak­vo­ti…

Anot E. Vaš­ke­le­vi­čiaus, Tel­šiai yra tas mies­tas bei ra­jo­nas, į ku­rį la­bai pa­to­gu at­vyk­ti šei­moms. Vis­kas yra vie­to­je: čia pat ga­li pa­val­gy­ti, pa­ma­ty­ti, ra­jo­no ob­jek­tai nė­ra la­bai nu­to­lę nuo cent­ro.

Džiu­gu, jog šią va­sa­rą, kaip nie­ka­da, su­lauk­ta daug žmo­nių, ku­rie Že­mai­ti­jos ­ti­nė­je ap­si­sto­jo ke­lioms die­noms. Bu­vo to­kių sa­vait­ga­lių, kai vieš­bu­čiuo­se net trū­ko vie­tų!
„Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, fik­suo­ja­ma, kad Tel­šiuo­se pa­si­lie­ka nak­vo­ti ženk­liai dau­giau žmo­nių. Pa­gal nau­jau­sius duo­me­nis, mū­sų ra­jo­ne tu­ris­tai pra­lei­džia vi­du­ti­niš­kai apie 2,78 pa­ros. O tai, ma­nau, yra tik­rai ne­blo­gas re­zul­ta­tas“, – džiau­gė­si cent­ro va­do­vas, kar­tu įvar­dy­da­mas ir vie­ną pro­ble­mą: Tel­šių ra­jo­ne kol kas dar nė­ra vie­nos vie­tos, ku­rio­je bū­tų ga­li­ma ap­gy­ven­din­ti di­de­les tu­ris­tų gru­pes, tad ten­ka juos iš­skirs­ty­ti.

Gi­dų bū­rys ple­čia­si

Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras di­džiuo­ja­si tu­rė­da­mas vi­są bū­rį šau­nių gi­dų – jų yra net 18!

Pa­sak E. Vaš­ke­le­vi­čiaus, tu­ris­tai vi­sa­da mie­liau ke­liau­ja po mies­tą ir ra­jo­ną su gi­du. Nors gi­dų yra pa­kan­ka­mai, ta­čiau pa­čia­me tu­riz­mo se­zo­no įkarš­ty­je, ypač sa­vait­ga­liais, bū­na taip, kad jų trūks­ta. To­dėl sma­gu pra­neš­ti, jog esa­mų bū­rį ne­tru­kus tu­rė­tų pa­pil­dy­ti dar še­ši gi­dai, ku­rie šiuo me­tu da­ly­vau­ja mo­ky­muo­se, o juos bai­gę vi­siems neš tą ge­rą­ją ži­nią apie mū­sų kraš­tą.

„Su gi­dais juo­kau­ja­me, kad ne­bu­vo dar to­kios ak­ty­vios va­sa­ros, jog prie ob­jek­tų rei­kė­tų lauk­ti ei­lės, kad ga­lė­tu­me vie­ni ki­tus pa­keis­ti“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.

Tu­ris­tai kvie­čia­mi pa­ma­ty­ti ne tik gra­žią­ją mies­to pu­sę – se­na­mies­tį, bet pa­ra­gi­na­mi už­suk­ti ir į se­na­mies­čio vi­di­nius kie­me­lius. Tur­tin­gą is­to­ri­ją tu­ri ir mū­sų baž­ny­čios. Tiems, kas mėgs­ta ak­ty­vų poil­sį, siū­lo­ma ap­lan­ky­ti „Wa­ke“ par­ką, Ger­man­to bei Il­gės pa­žin­ti­nius ta­kus. Džiu­gu, kad per Tel­šių ra­jo­ną drie­kia­si „Ca­mi­no Li­tua­no“ ir Šv. Jo­kū­bo pi­lig­ri­mi­niai ke­liai, ku­rie su­lau­kia ne­ma­žai ke­liau­to­jų. Kas no­ri pa­ma­ty­ti ra­jo­ne esan­čius ob­jek­tus, siū­lo­ma Šat­ri­ja, Bir­žu­vė­nai, „Avių že­mė“ ir kt.

Pro­jek­ti­nė veik­la

Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras ak­ty­viai įsi­trau­kė į pro­jek­ti­nę veik­lą. Šiais me­tais iš įvai­rių fon­dų pri­trauk­ta per 40 tūkst. eu­rų pa­pil­do­mų lė­šų.

„To dar nie­ka­da nė­ra bu­vę! Ne­se­niai įvyk­dė­me pro­jek­tą „Tel­šių se­na­mies­tis: nu­kel­ti sto­gai“, ku­rio me­tu pa­vy­ko nu­fil­muo­ti da­lį se­na­mies­čio pa­sta­tų ir su­kur­ti vir­tua­lią eks­kur­si­ją. Ti­ki­mės tęs­ti­nu­mo…“ – dės­tė pa­šne­ko­vas.

Gruo­džio 2 die­ną Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras vi­sus pa­kvies pri­si­jung­ti ir ak­ty­viai da­ly­vau­ti Že­mai­čių eg­za­mi­ne, ku­rį re­mia Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba. Da­ly­viai ga­lės pa­si­tik­rin­ti sa­vo ži­nias ir var­žy­tis dėl pri­zų: že­mai­čio pa­so, že­mai­tiš­kų val­gių de­gus­ta­ci­jos ir kt.

„Šiais me­tais Že­mai­čių eg­za­mi­nas bus skir­tas že­mai­čių kal­bai. So­cia­li­niuo­se tink­luo­se pri­sta­ty­si­me įvai­rius vaiz­do įra­šus, iš ku­rių ir iš­plauks vi­si at­sa­ky­mai. Tu­ri­me daug par­tne­rių, ku­rie su­tin­ka skleis­ti tą ge­rą­ją ži­nią, su­tin­ka pa­teik­ti klau­si­mus. Tai įvai­rios Tel­šių įstai­gos, taip pat pri­si­jungs Plun­gė, Skuo­das, Ši­la­lė, Šiau­liai… Vi­sa Že­mai­ti­ja yra mū­sų par­tne­riai, ir tuo džiau­gia­mės“, – sa­kė Egi­di­jus.

Po­ky­čiai į ge­ra

„Esa­me dė­kin­gi vers­lui, ku­ris pri­si­de­da prie mū­sų veik­los ir pa­re­mia mus, o mes, aiš­ku, ir­gi sa­vo iš­ga­lė­mis pa­de­da­me pri­sta­ty­ti vers­li­nin­kų pa­slau­gas. Vyks­ta la­bai gra­žus bend­ra­dar­bia­vi­mas. Vers­lų ra­jo­ne daug, su kai ku­riais bend­ra­dar­biau­ja­me glau­džiau, su kai ku­riais ma­žiau. Esa­me ne­di­de­lė įstai­ga, bet la­bai sten­gia­mės. At­si­me­nu – dar­bo pra­džio­je aš krei­piau­si pa­gal­bos į ki­tuo­se ra­jo­nuo­se dir­ban­čius ko­le­gas, o da­bar jie jau krei­pia­si į mus su klau­si­mu, kaip dirb­ti, kaip ko­mu­ni­kuo­ti. Ga­li­me tuo tik pa­si­džiaug­ti“, – kal­bė­jo E. Vaš­ke­le­vi­čius.

Per pu­sant­rų pa­sta­rų­jų me­tų Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re įvy­ko daug po­ky­čių: pa­da­ry­tas re­mon­tas, pa­tal­pos at­si­nau­ji­no – ta­po erd­ves­nės, pa­trauk­les­nės, pa­keis­ti bal­dai, or­ga­ni­za­ci­nė tech­ni­ka ir kt.

Nau­jie­nos

Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras kas­met sten­gia­si pa­siū­ly­ti ką nors nau­jo. Šiais me­tais mies­to sve­čiams bu­vo pa­teik­ta 18 nau­jų marš­ru­tų. Vie­nas pa­vyz­džių – ma­giš­ka nak­ti­nė eks­kur­si­ja po ra­jo­ną au­to­mo­bi­liais.

Di­rek­to­rių džiu­gi­na už­si­mez­gęs bend­ra­dar­bia­vi­mas su cerk­vės bend­ruo­me­ne, tad eks­kur­si­jų me­tu tu­ris­tai ten ap­si­lan­ko ir su­si­pa­žįs­ta su jos is­to­ri­ja, ar­chi­tek­tū­ra, bend­ruo­me­ne.
„Tu­ri­me įvai­rių su­ma­ny­mų. Di­džio­sios me­tų šven­tės jau ne už kal­nų – mes pra­de­da­me joms ruoš­tis! Pa­siū­ly­si­me įvai­rių nau­jų šven­ti­nių eks­kur­si­jų, ku­rių me­tu bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti šven­tiš­kes­nį mū­sų mies­tą. Skel­bia­me to­kią ini­cia­ty­vą: Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re bus puo­šia­ma gy­va eg­lu­tė, kvie­čia­me vi­sus pri­si­dė­ti prie jos puo­šy­bos: at­siųs­ki­te sa­vo se­nų ar nau­jų nuo­trau­kų su meš­ku­tė­mis. Jo­mis ir bus padabinta eg­lu­tė Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro pir­ma­ja­me aukš­te“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rius.

Dar­bai ne­sto­ja

Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro ko­man­da jau dė­lio­ja pla­nus ki­tam se­zo­nui, ku­ria­me lau­kia nau­ji marš­ru­tai, eks­kur­si­jos, su­ve­ny­rai, pro­jek­tai.

Šven­ti­niu lai­ko­tar­piu Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras su­lau­kia ne­ma­žai iš sve­čių ša­lių su­grįž­tan­čių lie­tu­vai­čių, Tel­šiuo­se vie­šin­čių už­sie­nie­čių, tad vi­si čia už­su­ka su­ve­ny­rų – jų di­džio­ji da­lis iš­ke­liau­ja į už­sie­nio ša­lis.

Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro dar­buo­to­jai jau ruo­šia­si tarp­tau­ti­nėms tu­riz­mo pa­ro­doms, ku­rios vyks sau­sio ir va­sa­rio mė­ne­siais. Taip pat tu­ri su­ma­ny­mų iš­leis­ti nau­jų lanks­ti­nu­kų lat­vių kal­ba, nes to­kių tu­ris­tų la­bai daug at­vyks­ta į Tel­šius.

„Sa­vo pa­stan­go­mis ta­po­me ly­de­riai vi­so­je Tel­šių ap­skri­ty­je. Aš džiau­giuo­si, kad ko­le­gos iš ki­tų cent­rų pa­si­ti­kė­jo ma­ni­mi: Tel­šiai pir­mą kar­tą tu­ri sa­vo at­sto­vą Lie­tu­vos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rų aso­cia­ci­jo­je, ir no­riu pa­si­džiaug­ti, kad vi­si dar­bai duo­da pui­kų re­zul­ta­tų“, – tei­gė E. Vaš­ke­le­vi­čius.

Aurelija Servienė   Telšių Žinios

Atsiliepimai

Komentuoti