VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Nau­ja tra­di­ci­ja Tel­šiuo­se: sū­rio gau­dy­mo čem­pio­na­tas

Ge­gu­žės 21 die­ną Tel­šiuo­se, ant Zak­so kal­no, pir­mą kar­tą Že­mai­ti­jos is­to­ri­jo­je vy­ko sū­rio gau­dy­mo čem­pio­na­tas. Or­ga­ni­za­to­riai – Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras.

Be­si­ri­de­nan­tį sū­rį grei­čiau­siai pa­ga­vo ir žiū­ro­vų ova­ci­jų su­lau­kė: vai­kų gru­pė­je (5–10 m.) – S. Kat­kus; vai­kų gru­pė­je (10–15 m.) dvi­gu­bas čem­pio­nas – K. Kra­pi­kas ir G. Ma­lec­kis; mo­te­rų gru­pė­je – J. Vyš­niaus­kai­tė ir K. Tau­jans­ky­tė; vy­rų gru­pė­je – P. Lu­ko­šius. Nu­ga­lė­to­jai ap­do­va­no­ti me­da­liais, jiems ati­te­ko ir pa­gau­ta­sis sū­ris.

Iš vi­so sū­rio gau­dy­mo čem­pio­na­tas su­lau­kė 63 da­ly­vių iš Telšių, Palangos, Klaipėdos ir Plungės bei 5 Ukrainos piliečių. Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai pa­ža­dė­jo, jog šis ren­gi­nys taps tra­di­ci­nis.

„Tel­šių ŽI­NIŲ“ inf.

Atsiliepimai

Komentuoti