VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

E. Vaš­ke­le­vi­čius: „Gė­din­gų vie­tų Tel­šiuo­se nė­ra“

Rub­ri­kos „Klausk drą­siai“ akys kryps­ta į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų ir įmo­nių va­do­vus. Feis­bu­ko „Tel­šių ŽI­NIŲ“ pa­sky­ro­je kiek­vie­ną penk­ta­die­nį gy­ven­to­jus kvie­čia­me už­duo­ti klau­si­mus už­da­rų­jų ak­ci­nių bend­ro­vių, įmo­nių, švie­ti­mo, kul­tū­ros, svei­ka­tos, vie­šų­jų įstai­gų va­do­vams.

 

Gy­ven­to­jų klau­si­mus per­duo­da­me tos die­nos rub­ri­kos he­ro­jui, o gau­tus at­sa­ky­mus spaus­di­na­me laik­raš­ty­je.

Šian­dien rub­ri­ko­je „Klausk drą­siai“ į skai­ty­to­jų klau­si­mus at­sa­ko vie­šo­sios įstai­gos Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rius Egi­di­jus Vaš­ke­le­vi­čius.

– Ar yra Tel­šiuo­se vie­tų, pro ku­rias gė­da su tu­ris­tais praei­ti?

– Mū­sų mies­te nė­ra to­kių vie­tų, pro ku­rias bū­tų gė­da ei­ti su tu­ris­tais. Tu­ris­tai at­vyks­ta pa­si­sem­ti įspū­džių ir gau­ti pra­mo­gų, o įspū­džiai pri­klau­so nuo gi­do iš­mo­nės, pa­sa­ko­ja­mų is­to­ri­jų ir pro­fe­sio­na­lu­mo. Tai įro­do ir praė­ju­sių me­tų sta­tis­ti­ka – nors pa­grin­di­nė gat­vė bu­vo re­mon­tuo­ja­ma, ta­čiau tu­ris­tų srau­tas bu­vo di­džiau­sias per vi­są Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro gy­va­vi­mo is­to­ri­ją.

– Kas Jums gra­žes­ni: Tel­šiai ar Plun­gė?

– Kiek­vie­nas Lie­tu­vos mies­tas tu­ri sa­vo ža­ve­sio. Tik rei­kia jį at­ras­ti ir iš­vys­ti. Tel­šiai – ne tik ma­no dar­bo vie­ta, bet su jais su­si­ję ir ma­no pa­tys gra­žiau­si me­tai ir pri­si­mi­ni­mai iš stu­di­jų čia lai­kų. Tel­šiai – pui­ki vie­ta dar­bui ir gy­ve­ni­mui, su pro­tin­gais, kū­ry­bin­gais, ge­ra­no­riš­kais gy­ven­to­jais, be ga­lo my­lin­čiais sa­vo kraš­tą. Kuo dau­giau bus to­kių žmo­nių, tuo gra­žes­nis bus ir mies­tas.

– Ar Tel­šiai dar tu­rės gy­vų meš­kų?

– Tel­šiai jų tu­ri! Jums pa­pras­čiau­siai rei­kia ras­ti tin­ka­mą žmo­gų, ku­ris pa­dės jas pa­ma­ty­ti ar ne­tgi su­tik­ti. Ir čia joks me­las – už­su­ki­te į Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rą ir mes jums įro­dy­si­me!

Žymės: lausk

Telšių Žinios

tzinios.lt

 

Atsiliepimai

Komentuoti